THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA ĐIỆN (MẪU MỚI 2020)

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA  ĐIỆN (MẪU MỚI 2020)
Giá: 0 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI XE LỬA ĐIỆN MẪU VIP 2020    

Mã số : 909      - Giá liên hệ: 036.901.9999

 

VIDEO XE LỬA ĐIỆN MẪU 2020

Mã số : 909              Giá liên hệ: 036.901.9999

 

 

 

 

TRÒ CHƠI XE LỬA CỨU HỎA MẪU VIP 2020   ( Loại 5 toa chở 10 chỗ) 

Mã số : 908      - Giá liên hệ: 036.901.9999

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

VIDEO XE LỬA CỨU HỎA

Mã số : 908      - Giá liên hệ: 036.901.9999

 

VIDEO XE LỬA CỨU HỎA

Mã số : 908      - Giá liên hệ: 036.901.9999

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA HOÀNG GIA- VIP 2019    -     ( Loại 1 đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 907                   -  Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 12m 

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

 

VIDEO XE LỬA HOÀNG GIA- VIP 2019 

 Mã Số: 907                   -  Gía Liên hệ: 036 901 9999

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG NHÚN - ( Loại 6 con ngựa kéo 3 toa chở 18 chỗ) 

  Mã Số: 906            - Gía Liên hệ: 036 901 9999          

Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

VIDEO XE LỬA NỮ HOÀNG NHÚN 2018

  Mã Số: 906            - Gía Liên hệ: 036 901 9999

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG   

 Mã Số: 905                   -  Gía Liên hệ: 036 901 9999      

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

VIDEO ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG

Mã Số: 905                   -  Gía Liên hệ: 036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG    -     ( Loại 1 đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

 Mã Số: 904                   -  Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 15m 

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG     

  Mã Số: 904                   -  Gía Liên hệ: 036 901 9999

VIDEO XE LỬA NỮ HOÀNG 

Mã Số: 904                   -  Gía Liên hệ: 036 901 9999

 

XE LỬA NỮ HOÀNG

- Gía Liên hệ: 036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG       -     ( Loại 1 con ngựa kéo 1 toa chở 15 chỗ) 

  Mã Số: 903                   -  Gía Liên hệ: 036 901 9999 

Kích thuớc : 6m x 15m 

 

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

 

VIDEO TRÒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG- LOẠI CON NGỰA KÉO

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA PHI CƠ LƯỢN NEW 2016

 Mã Số: 905                   -  Gía Liên hệ: 036 901 9999      

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA PHI CƠ LƯỢN NEW 2020

 Mã Số: 905                   -  Gía Liên hệ: 036 901 9999      

n style="font-size: 16px;">(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

VIDEO XE LỬA PHI CƠ LƯỢN NEW 20120

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG          -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

  Mã Số: 901                   -  Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)

 

XE LỬA NỮ HOÀNG

- Gía Liên hệ: 036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA NỮ HOÀNG          -      ( Loại 1đầu 3 toa chở 14 chỗ) 

  Mã Số: 901                   -  Gía Liên hệ: 036 901 9999      

 Kích thuớc : 6m x 12m -  (diện tích sử dụng 90 M2)

(Sản phẩm đã đuợc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại cục sở hữu trí tuệ.)