THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT CẦU TUỘT THIẾU NHI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT CẦU TUỘT THIẾU NHI
Giá: 48,000,000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI CẦU TUỘT CON VOI ( sử dụng cho Hồ Bơi, khu vui chơi sân vườn)  

Mã Số: 01                 Gía: 17.000.000 đ

Kích Thước: Dài 3,7m x rộng1,2m  x cao 1,4m

 

 

TRÒ CHƠI CẦU TRƯỢT MÁY BAY TRỰC THĂNG  (sử dụng cho Hồ Bơi, khu vui chơi sân vườn)

 Mã Số: 02                   Gía: 23.500.000 đ

 Kích Thước: dài 3m4  x  rộng 1m5  x cao 3m 

 

 

TRÒ CHƠI CẦU TUỘT TRẺ EM

Mã Số: 03                Gía: 88.000.000 đ

Kích Thước: dài 6m x ngang 2m x cao 4m

 

 

 

TRÒ CHƠI BỘ CẦU TUỘT NGÔI NHÀ CỔ TÍCH

Mã Số: 04                 Gía: 88.000.000 đ

Kích Thước: dài 6m x ngang 2m x cao 4m 

 

CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 05              Gía: 78.000.000 đ

Kích Thước: dài 8m6  x  ngang 3m6  x cao 4m

 

 

TRÒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 06      Gía: 62.000.000 đ

Kích Thước: dài 6m9 x ngang 3m5  x cao 4m   

 

 

TRÒ CHƠI CẦU TUỘT TRẺ EM

Mã Số: 07               Gía: 85.000.000 đ

Kích Thước: dài 6m x ngang 5m x cao 3m2 

 

 

ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 08              Gía: 68.000.000 đ

Kích Thước: dài 5m5 x ngang 3m5  x cao 3m2

 

 

ĐỒ CHƠI CẦU TUỘT THIẾU NHI

Mã Số: 09            Gía: 155.000.000 đ

Kích Thước: dài 7m6  x ngang 6m8 x cao 3m4 

 

 

CẦU TUỘT TRẺ EM

Mã Số: 10            Gía: 155.000.000 đ

Kích Thước: dài 6m2  x ngang 7m8 x cao 3m4

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TUỘT TRẺ EM

Mã Số: 11                Gía: 87.000.000 đ

Kích Thước: dài 10m x ngang 5m5 x cao 4m

 

 

CẦU TRƯỢT

Mã Số: 12           Gía: 52.000.000 đ

Kích Thước: dài 8m4  x ngang 4m x cao 3m2

 

 

CẦU TUỘT

Mã Số: 13          Gía: 34.000.000 đ

Kích Thước: dài 5m x ngang 4m x cao 2m  

 

 

 

CẦU TRƯỢT

Mã Số: 14              Gía: 65.000.000 đ

Kích Thước: dài 6m x ngang 3m x cao 4m5

 

 

 

CẦU TUỘT

Mã Số: 15     Gía: 26.500.000 đ

Kích Thước: dài 4m x ngang 2m x cao 3m8

 

 

CẦU TRƯỢT

Mã Số: 16     Gía: 65.500.000 đ

Kích Thước: dài 7m8  x ngang 3m5  x cao 3m6

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 17            Gía: 9.500.000 đ

Kích Thước: dài 2m5  x ngang 0.8m x cao 1.5m

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 18           Gía: 12.500.000 đ

Kích Thước: dài 4m  x ngang 1m2  x cao 3m4

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 19           Gía: 23.500.000 đ

Kích Thước: dài 6m4 x ngang 3m5  x cao 3m 


 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 20                Gía: 65.000.000 đ

Kích Thước: dài 8m  x ngang 4m6  x cao 3m4   

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 21         Gía: 37.000.000 đ

Kích Thước: dài 9m2  x ngang 3m8  x cao 3m4

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 22               Gía: 37.000.000 đ

Kích Thước: dài 9m2  x ngang 3m8  x cao 3m 4

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 23       Gía: 23.500.000 đ

Kích Thước: dài 6m4 x ngang 3m5  x cao 3m

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 24           Gía: 55.000.000 đ

Kích Thước: dài 4m4 x ngang 3m5  x cao 3m5

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 25        Gía: 15.500.000 đ

Kích Thước: dài 3m2  x ngang 3m2  x cao 3m 2

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TUỘT

Mã Số: 26      Gía: 9.500.000 đ

Kích Thước: dài 3m x ngang 3m5  x cao 2m

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 27      Gía: 42.500.000 đ

Kích Thước: dài 6m2 x ngang 4m8  x cao 3m4

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TUỘT THIẾU NHI

Mã Số: 28      Gía: 56.500.000 đ

Kích Thước: dài 5m6 x ngang 4m2  x cao 3m4

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 29      Gía: 52.000.000 đ

Kích Thước: dài 8m4  x ngang 4m x cao 3m2

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TUỘT THIẾU NHI

Mã Số: 30     Gía: 18.000.000 đ

Kích Thước: dài 5m x ngang 1m2 x cao 3m2

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TUỘT THIẾU NHI

Mã Số: 31      Gía: 22.000.000 đ

Kích Thước: dài 5m4  x ngang 2m8 x cao 3m2  

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 32        Gía: 18.000.000 đ

Kích Thước: dài 4m2  x ngang 2m x cao 4m8 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 33      Gía: 23.000.000 đ

Kích Thước: dài 5m4  x ngang 5m x cao 3m2

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TUỘT THIẾU NHI

Mã Số: 34     Gía: 95.000.000 đ

Kích Thước: dài 9m  x ngang 5m2  x cao 3m2

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 35     Gía: 95.000.000 đ

Kích Thước: dài 9m  x ngang 5m2  x cao 3m2

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 36       Gía: 48.000.000 đ

Kích Thước: dài 6m5  x ngang 3m8  x cao 3m2

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 37    Gía: 95.000.000 đ

Kích Thước: dài 9m  x ngang 5m2  x cao 3m2

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 38       Gía: 45.000.000 đ

Kích Thước: dài 6m5  x ngang 3m8  x cao 3m2

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 39     Gía: 45.000.000 đ

Kích Thước: dài 6m5  x ngang 3m8  x cao 3m2  

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 40      Gía: 52.000.000 đ     

Kích Thước: dài 7m5  x ngang 4m8  x cao 3m2

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT TRẺ EM

Mã Số: 41   Gía: 21.000.000 đ

Kích Thước: dài 7m  x ngang 3m2  x cao 2m2

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT THIẾU NHI

Mã Số: 42   Gía: 120.000.000 đ

Kích Thước: dài 9m5  x ngang 6m5  x cao 3m2