THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG
Giá: 0 VNĐ

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG MẪU 2018 - LOẠI 12 CHỖ                 

Kích thước: Tròn 4.6m x cao 4.7m

Giá Liên hệ:   036 901 9999

 

VIDEO ĐU QUAY NHÚN 12 CHỖ

Kích thước: Tròn 4.6m x cao 4.7m

 

 

TRÒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG MẪU 2018 - LOẠI 12 CHỖ                 

Kích thước: Tròn 4.6m x cao 4.7m

Giá Liên hệ:   036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG MẪU 2018 - LOẠI 12 CHỖ                 

Kích thước: Tròn 4.6m x cao 4.7m

Giá Liên hệ:   036 901 9999

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG THIẾU NHI - LOẠI 6 CHỖ                      

Kích thước: Tròn 4m x cao 3m

Giá Liên hệ:   036 901 9999

 

VIDEO ĐU QUAY NHÚN NỮ HOÀNG LOẠI 6 CHỖ

Kích thước: Tròn 4m x cao 3m

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG MẪU VIP 2018   - LOẠI 18 CHỔ               

Kích thước: Tròn 6m5 x cao 7m5

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

VIDEO ĐU QUAY NHÚN LOẠI 18 CHỖ                       

Kích thước: 6m5 x cao 7m5      Gía Liên hệ:    036 901 9999

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG MẪU VIP 2018   - LOẠI 18 CHỔ               

Kích thước: Tròn 6m5 x cao 7m5

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG MẪU VIP 2018   - LOẠI 18 CHỔ               

 Kích thước: Tròn 6m5 x cao 7m5

Gía Liên hệ:   036 901 9999

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG MẪU VIP 2018   - LOẠI 18 CHỔ               

 Kích thước: Tròn 6m5 x cao 7m5

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG    - LOẠI 16 CON NGỰA                          

  Kích thước: Tròn 6m3 x cao 4m6

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG -  LOẠI 24 CHỖ                      

Kích thước: Tròn 10m5 x chiều cao 5m6

Gía Liên hệ:   036 901 9999

 

VIDEO ĐU QUAY NHÚN LOẠI 24 CHỖ                       

Kích thước: 6m5 x cao 7m5      Gía Liên hệ:    036 901 9999

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI ĐU QUAY NHÚN  NỮ HOÀNG -  LOẠI 24 CHỖ                      

Kích thước: Tròn 10m5 x chiều cao 5m6

 Gía Liên hệ:   036 901 9999