THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA, TÀU ĐIỆN, TÀU HỎA.

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA, TÀU ĐIỆN, TÀU HỎA.
Giá: 0 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI XE LỬA SIÊU TỐC

Liên hệ: 036.901.9999

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA CÂY NẤM 

loại xe lửa 8 toa -  chở được 18 chỗ. với Kích thước 7m x 16m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 1

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA CÂY NẤM    

loại xe lửa 8 toa -  chở được 18 chỗ. với Kích thước 7m x 16m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 1

VIDEO XE LỬA

Mã số:  Xe Lửa 1

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ              

loại xe lửa 1 đầu 3 toa - chở được 14 chỗ với kích thước 5m x 12m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 2

 

TRÒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ THIẾU NHI              

loại xe lửa 1 đầu 3 toa - chở được 14 chỗ với kích thước 5m x 12m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 2

 

VIDEO XE LỬA Ô TÔ

Mã số:  Xe Lửa 2

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ THIẾU NHI               Gía: 112.000.000 đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 16 chỗ với Kích thước 6m x 12m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 2

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 86.000.000 đ

loại xe lửa 4 toa -  chở được 16 chỗ.với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 2

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SỐ 8    

loại xe lửa 7 toa -  chở được 7 chỗ. 

     Mã số:  Xe Lửa 3

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SIÊU NHÂN                Gía: 82.000.000 đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 10 chỗ với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 4


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SIÊU NHÂN                Gía: 82.000.000 đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 10 chỗ với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 4

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA CÂY NẤM                Gía: 88.000.000 Đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 10 chỗ với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 5

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 88.000.000 đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 10 chỗ với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 5


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA CÂY NẤM                Gía: 66.000.000 đ

loại xe lửa 4 toa -  chở được 8 chỗ với Kích thước 5m x 10m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 5

    

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA CON RỒNG               Gía: 108.000.000 đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 16 chỗ.với Kích thước 6m x 14m (có dốc)

  Mã số:  Xe Lửa 6


TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA CON RỒNG                Gía: 108.000.000 đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 16 chỗ với Kích thước 6m x 14m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 6


 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA CON VỊT               Gía: 56.000.000 đ

loại xe lửa 3 toa -  chở được 12 chỗ với Kích thước 5m x 10m (có dốc)

      Mã số:  Xe Lửa 7


       

VIDEO XE LỬA CON VỊT DONAL

Mã số:  Xe Lửa 7

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA VỊT DONAL              Gía: 56,000,000 đ

loại xe lửa 3 toa -  chở đuợc 12 chỗ. với Kích thuớc 5m x 10m (có dốc)

      Mã số:  Xe Lửa 7

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 56,000,000 đ

loại xe lửa 3 toa -  chở đuợc 12 chỗ. với Kích thuớc 5m x 10m (có dốc)

      Mã số:  Xe Lửa 7


 

VIDEO ĐỒ CHƠI XE LỬA CON VỊT DONAL

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 150,000,000 đ

loại xe lửa 6 toa -  chở đuợc 24 chỗ. với Kích thuớc 7m x 18m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 8


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SIÊU TỐC               Gía: 72,000,000 đ

loại xe lửa 4 toa -  chở đuợc 14 chỗ. với Kích thuớc 5m x 12m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 9


          

VIDEO XE LỬA SIÊU TỐC

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 52,000,000 đ

loại xe lửa 4 toa -  chở đuợc 4 chỗ. với Kích thuớc 4m x 8m

       Mã số:  Xe Lửa 10

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 82,000,000 đ

loại xe lửa 4 toa -  chở đuợc 16 chỗ. với Kích thuớc 6m x 12m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 11


  

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 62,000,000 đ

loại xe lửa 4 toa -  chở đuợc 7 chỗ. với Kích thuớc 4m x 10m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 12


TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 72,000,000 đ

loại xe lửa 3 toa -  chở đuợc 10 chỗ. với Kích thuớc 5m x 12m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 13