THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI HỒ CÂU CÁ, NHÀ BANH, THÚ NHÚN THIẾU NHI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI HỒ CÂU CÁ, NHÀ BANH, THÚ NHÚN THIẾU NHI
Giá: 0 VNĐ

 

 

TRO CHƠI NGỰA KÉO HOÀNG GIA

Gía liên hệ: 036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI HỒ CÂU CÁ ĐẠI DƯƠNG           Gía: 15.000.000 Đ

Mã số: 01                        -                 Kích thước: tròn 1.9m x cao 0.38m

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI HỒ CÂU CÁ BÔNG SEN           Gía: 15.000.000 Đ

Mã số: 02                        -                 Kích thước: tròn 1.9m x cao 0.38m

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI HỒ CÂU CÁ SỐ 8     Gía: 19.000.000 đ  -  Liên hệ đặt hàng: 0166 901 9999

Mã số: 03                                             -                 Kích thước: Ngang 2m x dài 3.2m x  cao 0.5m

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN          

Mã số: 01                Gía: 8.500.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN          

Mã số: 02                Gía: 8.500.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN          

Mã số: 03                Gía: 8.500.000 Đ

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN          

Mã số: 04                Gía: 8.500.000 Đ

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN          

Mã số: 05                Gía: 8.500.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN          

Mã số: 06               Gía: 8.500.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN          

Mã số: 07                Gía: 8.500.000 Đ

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN          

Mã số: 08                Gía: 8.500.000 Đ


 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN          

Mã số: 09                Gía: 8.500.000 Đ 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN          

Mã số: 10                Gía: 8.500.000 Đ


 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO         

Mã số: 01   -        Gía: 4.000.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO         

Mã số: 02   -        Gía: 4.000.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO         

Mã số: 03   -        Gía: 4.000.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO         

Mã số: 04   -           Gía: 4.000.000 Đ

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO         

Mã số: 05   -        Gía: 4.000.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO         

Mã số: 06   -        Gía: 4.000.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 01.    -              Gía: 45.000.000 đ.

Kích Thước: rộng 3m6  x dài 3m6 x cao 3m4            (Sử dụng ngoài trời.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 02.    -              Gía: 52.000.000 đ.

 

Kích Thước: rộng 4m5  x cao 3m5            (Sử dụng ngoài trời.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 03.    -              Gía: 96.000.000 đ.

 

 

Kích Thước: rộng 5m5  x cao 3m5 x dài 11m6            (Sử dụng ngoài trời.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 04.    -              Gía: 52.000.000 đ.

 

 

 

Kích Thước: rộng 4m5  x cao 3m5           (Sử dụng ngoài trời.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 05.    -              Gía: 135.000.000 đ.

 

 

 

Kích Thước: rộng 6m5  x cao 3m5 x dài 10m6            (Sử dụng trong nhà.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 06.    -              Gía: 65.000.000 đ.

 

 

 

 

Kích Thước: rộng 6m5  x cao 3m5 x dài 8m6            (Sử dụng trong nhà.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 07.    -              Gía: 75.000.000 đ.

 

 

 

 

Kích Thước: rộng 6m5  x cao 3m5           (Sử dụng ngoài trời.)

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 08.    -              Gía: 82.000.000 đ.

 

 

 

 

Kích Thước: rộng 4m5  x cao 3m5 x dài 6m5          (Sử dụng ngoài trời.)

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 09.    -              Gía: 32.000.000 đ.

 

 

 

 

Kích Thước: rộng 3m5  x cao 3m5           (Sử dụng ngoài trời.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 10.    -              Gía: 135.000.000 đ.

 

 

 

 

Kích Thước: rộng 6m5  x cao 3m5 x dài 10m6           (Sử dụng trong nhà)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 11.    -              Gía: 46.000.000 đ.

 

 

 

 

Kích Thước: rộng 3m5  x cao 3m5 x dài 4m5           (Sử dụng ngoài trời.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH (Sử dụng ngoài trời.)

 

Mã Số 12.                      Gía liên hệ: 036.901.9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH (Sử dụng trong nhà.)

 

Mã Số 13.                      Gía liên hệ: 036.901.9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH (Sử dụng ngoài trời.)

Mã Số 14.                      Gía liên hệ: 036.901.9999

 .      

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH (Sử dụng ngoài trời.)

Mã Số 15.                      Gía liên hệ: 036.901.9999

                                                                        

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 16.    -              Gía: 135.000.000 đ.

 

 

 

 

 

Kích Thước: rộng 6m5  x cao 3m5 x dài 10m6           (Sử dụng trong nhà)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 17.    -              Gía: 85.000.000 đ.

 

 

 

 

 

Kích Thước: rộng 6m5  x cao 3m x dài 7m6           (Sử dụng trong nhà)